Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม จัดโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ จังหวัดนครพนม

pll_content_description

           วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ จังหวัดนครพนม ในกิจกรรมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) มิติรายใด้ มิติการศึกษา ให้ได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  โดยมีนายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ จังหวัดนครพนม และมีนางปฐมพร ปานลักษณ์ นายกสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรในการฝึกทำขนมถ้วยและขนมดอกจอก ณ วัดทุ่งโพธิ์ศรี ตำบลพระซอง อำเภอเรณู จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพัฒนาการอำเภอนาแกและเทศบาลตำบลพระซองเป็นอย่างดี

TOP