Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม จัดโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร ณ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

pll_content_description

           วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร จังหวัดนครพนม โดยมีนายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ให้ความรู้ สิทธิ ต่างๆ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปเผยแพร่และให้บริการหรือให้ความรู้ต่อแก่ประชาชนต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งมีอาสาสมัครแรงงานในเขตอำเภอศรีสงคราม อำเภอบ้านแพง อำเภอนาทม และอำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

TOP