Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม จัดโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร ณ อำเภอเรณู จังหวัดนครพนม

pll_content_description

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร จังหวัดนครพนม โดยมีนายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนมและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ให้ความรู้ สิทธิ ต่างๆ กับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปให้บริการหรือให้ความรู้ต่อแก่ประชาชนต่อไป ณ วัดทุ่งโพธิ์ศรี เทศบาลตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งในกิจกรรมอาสาสมัครแรงงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระซอง ได้ออกประชาสัมพันธ์และแจกสื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่ร้านค้าและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระซอง

TOP