Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ประชุมเชิงนโยบายป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

pll_content_description

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:30 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พร้อมทั้งร่วมยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการแรงงานการค้ามนุษย์ด้านแร่งงานจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุม ศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

TOP