Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ออกตรวจแบบบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการบังคับใช้แรงงานบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

pll_content_description

เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม, สำนักงานจัดหางานนครพนม, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนครพนม, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตรวจคนเข้าเมืองนครพนม ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจแบบบูรณาการ ตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการบังคับใช้แรงงานบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยนายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายกฤษนัย ไวสู้ศึก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ลงพื้นที่ร่วมออกตรวจบูรณาการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งประเภทกิจการที่ดำเนินการเข้าตรวจประกอบด้วย ที่พักรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร และจุดก่อสร้างอาคาร รวมจำนวน 12 แห่ง พบแรงงานทั้งหมดจำนวน 117 คน โดยเป็นคนไทยจำนวน 102 คน และคนลาวจำนวน 15 คน
ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจแนะนำ พร้อมชี้แจงข้อบังคับใช้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกข้อมูลภาพถ่ายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการต่อไป และผลการตรวจไม่พบมีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายทุกราย ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจกสื่อรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและสื่อรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์การป้องกันโควิด 19 ในสถานประกอบการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและผู้รับการตรวจเป็นอย่างดี
TOP