Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อกลังจบการศึกษาภาคบังคับ

pll_content_description

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

      นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อกลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม หน่วยงานรัฐ และเอกชนเข้าร่วมจำนวน 350 คน

TOP