Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 เรื่อง “การยกระดับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่ Tier 1”

pll_content_description

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น. นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่จำเป็น   ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 เรื่อง “การยกระดับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานสู่ Tier 1″ โดย ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom

TOP