Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม เข้าร่วมโครงการอาสามสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pll_content_description

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายนพพร มานะได้มอบหมายให้นายวนัสนันท์ ปินคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอารียา เหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายสวรรค์ คำสุภา พนักงานขับรถยนต์ ส.2 เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับอาสาสมัครอำเภอศรีสงครามเข้าไปให้ความรู้ ปรึกษา แนะนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการ และดำเนินการส่งเสริม เชิญชวนให้มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

TOP