Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2565

pll_content_description

        วันที่ 14 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม นายอนันต์  สิงหา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม (เลขานุการ), นายทรงศิลป์ ประสีระเก จัดหางานจังหวัดนครพนม (กรรมการ), นายวัชรเกียรติ ไตรยราชน์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม (กรรมการ), นางสุภาภรณ์ กิ่งคำ ประกันสังคมจังหวัดนครพนม (กรรมการ), นายสุริยนต์ พงศ์ธนาค์ (แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม (กรรมการ), นางทัดดาว ฤทธิ์ประเสริฐ (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรรมการ), นางสาววรรนิภา วงศ์กาฬสิน (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม (กรรมการ),  นายหาญ ศรีหาวงษ์ (แทน) พัฒนาการจังหวัดนครพนม (กรรมการ), ป้องกันภัยนครพนม (กรรมการ) ณ ห้องประชุมนครพนม ชั้น 3 อาคารศูนย์กระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

          สรุปคณะกรรกมการพิจารณา จำนวนกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือทั้งหมด 4 รุ่น ภายในงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมาย 64 คน งบประมาณ 165,600 บาท ดำเนินการกิจกรรมละ 5 วัน ดังนี้

  1. กิจกรรมการปูกระเบื้อง หมู่ 3 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
  2. กิจกรรมการปูกระเบื้อง หมู่ 7 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  3. กิจกรรมการประดิษฐ์ของชำร่วย(ดอกกันเกรา) ศพอส.นพ. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
  4. กิจกรรมการทอผ้ามัดหมี่ บ้านโพนสวาง ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม
TOP