Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนมกราคม 2563

pll_content_description

วันที่ 8 มกราคม 2563  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล ประจำเดือน มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม โดยมี นายวิสันติ์   ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และผู้แทน มอบหมายภารกิจของหน่วยงาน และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ติดตามงานตามภารกิจ ดังนี้

  • แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดนครพนมใหม่ จากเดิมวันละ 315 บาท เป็นวันละ 320 บาท
  • การสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
  • การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยอาสาสมัครแรงงาน
  • การเป็นเครือข่ายป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมภาษาเกาหลี เพื่อเตรียมความพร้อมไปทำงานต่างประเทศ โดย สนง.จัดหางาน จ.นครพนม บูรณาการร่วมกับ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม จำนวน 60 คน
  • การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การเป็นเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก
  • การรับสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • การสมัครเครือข่ายประกันสังคม
  • การประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผ่าน เว็บไซต์ กลุ่ม Line  Facebook

และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ ส่งมอบความสุข เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสนุกสนาน ระหว่างอาสาสมัครแรงงาน ประจำตำบลและเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 

TOP