Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ และสูงอายุ

pll_content_description

 วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม

 วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU และ คิกออฟ
"นครพนม นครแห่งความสุข สู่เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทุกวัย"
ณ บริเวณอาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี
 

ซึ่งจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ คือ ทางลาดคนพิการ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขง
หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน้าวัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ทั้งนี้ นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนมได้รายงานผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ.
2560
โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ได้จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดบ้านห้วยไหพัฒนา
เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพเสริม และมีรายได้
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ท่าน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทราบ
 
 
 
 
 
 
                                                ทิวาพร   หงสามนุษย์…………………..ข่าว
                       พัชรีย์    พรหมสาขา  ณ สกลนคร………………………..ภาพ
 
TOP