Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การเข้าถึงบริการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การสร้างภาคีเครือข่าย และพัฒนาบริการคุ้มครองช่วยเหลือ

pll_content_description

       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น – 12.00 น. นายอนันต์ สิงหานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษา
ราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้
นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การเข้าถึงบริการของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การสร้างภาคีเครือข่าย และพัฒนาบริการคุ้มครองช่วยเหลือ

TOP