Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนมม (ศอ.ปส.จ.นครพนม) ประจำเดือน กันยายน 2565

pll_content_description

ในวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนมม (ศอ.ปส.จ.นครพนม) ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมีนายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 (หลังใหม่)

TOP