Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมตามโครงกรบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกรบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หัวข้อ “ระบบบริหารข้อมูลการตรวจราชการ (EIS)”

pll_content_description

      ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอารียา เหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมตามโครงกรบูรณาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อกรบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หัวข้อ “ระบบบริหารข้อมูลการตรวจราชการ (EIS) ตามประเด็นการตรวจราชการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ  Zoom Meeting  ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

TOP