Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

pll_content_description

 วันพฤหัสบดี ที่ 18  มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม

 วันพฤหัสบดี ที่ 18  มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวแพรวพรรณ หันตุลา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
และอาสาสามัครแรงงานประจำตำบล
บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม
ออกหน่วยบริการตามโครงการจั
งหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 

โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  ได้ให้บริการวิชาการความรู้ด้านแรงงาน 
– การลงทะเบียนว่างงาน หางานทำในประเทศ/
ต่างประเทศ     
– การจ้างแรงงานต่างด้าว 
– สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยไ
ปทำงานต่างประเทศ 
– การรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำ
งาน 
– ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 
– ความรู้การประกันสังคม 
– สำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ของผู้มีรายได้น้อย
– รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเ
สพติดในสถานประกอบการ ชุมชน หมู่บ้าน
– ข่าวสาร เตือนภัยแรงงานถูกหลอกไปทำง
านต่างประเทศ
– ประชาสัมพันธ์ภารกิจของอาสา
สมัครแรงงานในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
– กิจกรรมประชาชนร่วมเล่นเกมส
์ตอบปัญหาด้านแรงงาน รับของรางวัลมากมาย

โดยมีประชาชนที่สนใจมารับบร
ิการจำนวน 165  คน

  

ทิวาพร หงสามนุษย์……………...ข่าว
แพรวพรรณ หันตุลา……………..ภา
ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ   สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม   โทร.042514058

 

TOP