Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม ต้านภัยยาเสพติด

pll_content_description

 วันที่ 13 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม

จัดประชุมตามโครงการอาสาสมัครแรงงาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2560

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบหมายภารกิจ

ในการรณรงค์ เผยแพร่สื่อความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในสถานประกอบการ

ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ในจังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงาน

เครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.ชวน อุดมสูงเนิน รองสารวัตรกองกำกับการตำรวจ

ตะเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สถานการณ์และแนวโน้ม

ปัญหายาเสพติดในผู้ใช้แรงงาน” นายแพทย์ จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดนครพนม บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษของยาเสพติด การป้องกันและบำบัด

ผู้เสพยาเสพติด” ช่วงบ่ายเป็นการออกเดินรณรงค์แจกสื่อความรู้ในการป้องกันยาเสพติด

ในสถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP