Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

อาสาสมัครแรงงานประจำจังหวัดนครพนม เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ อสร.ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

pll_content_description

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
                ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำอำเภอของจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 จำนวน 9 ราย ได้แก่
                1.นางยุวดี  เข็มปัญญา อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลนาทราย อ.เมืองนครพนม
                2.นางมณีพรรณ วีระวงค์ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลพระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม
                3.นางศศิธร ประกอบแสง อาสาสมัครแรงงานประจำโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร
                4.นางสาวกัญญมล ทันบุญ อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลบ้านเสียว อ.นาหว้า
                5.นายประยูร ยะตะโคตร อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลวังยาง อ.วังยาง
                6.นายสำเนียง คนครอง อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลนาเลียง อ.นาแก
                7.นายทศวิชัย ม่วงภูเขียว อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลนาคำ อ.ศรีสงคราม
                8.นายประชน จันทะพรม อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน
                9.นางบรรทม วงค์ศรีชา อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลโคกสว่าง อ.ปลาปาก
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำจังหวัดนครพนมได้แก่ นายทศวิชัย ม่วงภูเขียว อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลนาคำ อ.ศรีสงคราม
                พร้อมนี้ อาสาสมัครแรงงานยังได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้ แรงงานจังหวัดนครพนม นายมนต์ชัย เดชพล ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นแรงงานจังหวัดชัยนาท อีกด้วย

                สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม อสร.ทุกท่าน ในความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจและสติปัญญาของท่านทั้งหลานในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน นำบริการและข่าวสารด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่และชุมชน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานด้านแรงงานของจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น เครือข่ายป้องกันยาเสพติด เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และงานจิตอาสาอื่นๆ จึงสมควรได้รับการยกย่องและขอขอบคุณในความเสียสละของทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

TOP