Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

pll_content_description

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  เวลา 7.30  น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม โดย นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางพัชรีย์ พรหมสาขาข ณ สกลนคร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม

วันที่ 26 มิถุนายน 2561  เวลา 7.30  น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม โดย นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางพัชรีย์ พรหมสาขาข ณ สกลนคร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม

ชมรม TO BE NUMBER ONE เทสโก้ โลตัส สาขานครพนม  และ
ชมรม TO BE NUMBER ONE โกลบอล เฮ้าท์ สาขานครพนม 
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ทุกคนได้ทราบถึง พิษภัยและโทษของยาเสพติด 
และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดนครพนม
และประเทศไทย   ก่อนที่ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
เพื่อรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในด้านต่างๆ  จาก  นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี  2561
 

 

 
 

                                                              ทิวาพร หงสามนุษย์…………….………../ข่าว
                                                 พัชรีย์  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร…………………./ข้อมูล
                                               ว่าที่ ร.ต.รัฐพงษ์  ไกรอัครเดช……………………../ภาพ
                                                         นายอภิรักษ์  พลชัยยา………………………/ภาพ
                                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
ัดนครพนม…………………../ภาพ 
              ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ   สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม  โทร. 042514058-9 

Raqqa Media
TOP