Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

เมื่อ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม กอ.รมน.จังหวัดนครพนม พมจ. ตม. และเจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมประชุมวางแผนและออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดนครพนม และตามมาตรการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอเรณูนคร

pll_content_description

เมื่อ 7 เมษายน 2564  เวลา 08.30 น. นายอนันต์  สิงหา   นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม กอ.รมน.จังหวัดนครพนม  พมจ. ตม. และเจ้าหน้าที่ปกครอง  ร่วมประชุมวางแผนและออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดนครพนม และตามมาตรการควบคุมการ  แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอเรณูนคร สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวและการนำส่งเงินประกันสังคม ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง การผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม และขาย ชิ้นส่วนไก่ ชำแหละ และ ขายไก่เป็น  จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 225 คน เป็นคนไทย 217 คน เป็นแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 8 คน จากการตรวจสอบพบว่า นายจ้าง มีการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม จำนวน 3 แห่ง และนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้าง จำนวน 65 คน  ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม จะได้มีหนังสือเชิญนายจ้างพบที่สำนักงาน เพื่อให้คำแนะนำและออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป และมีการตรวจพบ เด็กชายเกรียง คอน อายุ12 ปี คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เป็นบุคคล ต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 81 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้เชิญ นายธีระพงษ์ อุ่นผารา นายจ้างมาพบเพื่อรับแจ้งข้อกล่าวหา ให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 84 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

TOP