Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แจกสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

pll_content_description

 วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวอิสรี  วีรกุลพิพัฒน์  แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
พร้อมด้วย นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวอิสรี  วีรกุลพิพัฒน์  แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย
พร้อมด้วย นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  และนายประยูร จันทะพินิจ
อาสาสมัครแรงงานประจำตำ
บลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม  ออกรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

โดยเชิญชวนให้เจ้าของสถานประกอบการแจ้งความจำนงในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการของตนเอง โครงการโรงงานสีขาว
และโครงการ TO BE NUMBER ONE   จำนวน 2 แห่ง  ลูกจ้าง 53 คน

 

 

                                            ทิวาพร หงสามนุษย์………………..……..ข่าว
                                            พัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร………..ข่าว
                                            แพรวพรรณ หันตุลา……………………….ภาพ

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม    โทร.042514058

 

TOP