Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน “ นวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ”

pll_content_description

  เวลา 8.30 น. นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครพนม กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ สวนหลวง ร.๙ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ทำความความสะอาด บริเวณสวนหลวง ร.๙ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

             เวลา 10.00 น. นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดนครพนมกำหนดจัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข  ปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และผักสวนครัว ณ วัดสว่างสุวรรณราม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

             เวลา 13.00 น. นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน เนื่องในวัน“นวมิทรมหาราช ” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาชาติ บ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

TOP