Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

pll_content_description

นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและวางพวงมาลาถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ คณะครูอาจารย์ ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 49 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญและมีที่มาจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ พร้อมนี้เวลา 08.00 น. นายนพพร มานะแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และได้วางพวงมาลาของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครพนม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตว่า วันนวมินทรมหาราช ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช

ไฟล์แนบ:

TOP