Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วม ปั่นจักรยานชายโขง สนุกกับเรา ชาวกระทรวงแรงงาน ...

ขั้นตอนการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบ E-PAYMENT ...

กระทรวงแรงงานยุค 4.0 ...

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...

ประกวดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึก ...

**ประกาศ**เตือนแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศมาเลเซีย/สิงคโปร์ ...

TOP