Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วัันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม คณะวิทยากรจิตอาสา 904 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

pll_content_description

วัันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
เวลา 08.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม คณะวิทยากรจิตอาสา 904 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิด (kick off) กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ภายใต้ชื่อกิจกรรม ”โคก หนอง นา โมเดล” ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในโอกาสนี้ได้พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน

ตำแหน่งที่ตั้ง : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22
ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก นครพนม

TOP