Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ...

ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.พนอม ต.พนอม ...

แรงงานจังหวัดนครพนม รับเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE ...

ตรวจประเมินมาตรฐานป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ...

TOP